Miercuri, 16 iunie 2021: Ședință extraordinară pentru schimbarea viceprimarului Adrian Bogdan.Iata care sunt motivele!

0
1281

În cursul zilei de miercuri, 16 iunie 2021, Consiliul Local Sebeș se va întruni într-o ședință extraordinară, începând cu ora 13.00, în sala de evenimente ”Radu Stanca” a Centrului Cultural ”Lucian Blaga”, printre proiecte fiind și un referat pentru eliberarea din funcție a viceprimarului Adrian Bogdan.Potrivit unor surse această mutare este făcută pentru că se dorește un management performant și o echipă unită la conducerea Municipiului Sebeș.Referat de aprobare privind eliberarea din funcția de viceprimar al Municipiului Sebeș a domnului Bogdan Adrian;

  1. 1. Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor care i-au fost delegate prin Dispoziția nr. 106/22.03.2021, respectiv realizarea activității de elaborare a documentației și organizării procedurii competitive vizând atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș.

Potrivit Dispoziției nr. 106/ 22.03.2021, domnul Bogdan Adrian a dobândit calitatea de președinte al Comisiei de lucru constituită în vederea elaborării documentației și organizării procedurii competitive vizând atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș.

În perioada de desfășurare a activității nu au fost obținute nici un fel de rezultate, nu a fost definitivata achiziția serviciilor de consultanță în vederea elaborării documentației și organizării procedurii competitive vizând atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș, nu s-a întreprins nimic în privința îndeplinirii prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și prevederilor art.21 alin.(7) din Legea nr.92/2007 privind serviciile publice de transport de persoane în unitățile administrative-teritoriale, nu a fost avută în vedere necesitatea ca evaluarea fluxurilor de călători și cerințele de mobilitate ale colectivităților locale (studiul de trafic) să fie corelate cu planul de mobilitate urbană durabilă (P.M.U.D.) al Municipiului Sebeș, precum și necesitatea ca studiul de oportunitate să țină cont de perspectiva achiziționării de autobuze nepoluante, prin programe europene de finanțare nerambursabilă.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători „Fiecare autoritate competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că, cu cel puțin un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cel puţin următoarele informaţii:

(a) numele şi adresa autorităţii competente;

(b) tipul de atribuire vizat;

(c) serviciile şi zonele potenţial vizate de atribuirea respectiva” .

De asemenea, art. 21 alin. (7) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport de persoane în unitățile administrative-teritoriale prevede faptul că ,,Autorităţile administraţiei publice locale competente, în calitatea lor de autorităţi contractante, au obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ cu privire la intenţia de atribuire a contractelor de servicii publice de transport de călători, cu cel puţin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire…”.

Nerespectarea prevederilor mai sus menționate duce la imposibilitatea atribuirii serviciului de transport public local de persoane și atragerii de fonduri nerambursabile pentru modernizarea sistemului de transport public local de persoane.

Ținând cont de faptul că în data de 01.10.2021 expiră contractul nr. 65/14.09.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și având în vedere că nu s-a întreprins niciun demers de prelungire a respectivului contract, Municipiul Sebeș se află în pericol ca după data de 01.10.2021 să nu aibă asigurat acest serviciu.

Având în vedere importanța serviciului de transport public local pentru întreaga comunitate, pentru miile de cetățeni ai Sebeșului care folosesc transportul în comun și pentru mediul economic, neîndeplinirea atribuțiilor delegate pune în pericol desfășurarea unui serviciu public obligatoriu, respectiv a transportului public local de persoane în Municipiul Sebeș.

  1. Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor care i-au fost delegate prin Dispoziția nr. 608/29.12.2020, respectiv îndrumarea, coordonarea și supravegherea activității Direcției de Asistență Socială Sebeș (actuala Direcție Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș).Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor menționate mai sus a avut ca rezultat apariția unor situații care au adus prejudicii activității serviciilor sociale și, implicit, comunității. Aspectele negative au fost consemnate de către misiunea de audit public intern nr. 45136/27.05.2021 privind „Evaluarea activității Centrului de Zi Petrești- compartiment în cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș”, prin care s-au constatat următoarele:

– deși Centrul de Zi Petrești a fost gândit să funcționeze cu o capacitate de 40 de locuri, cu un raport angajat/ beneficiar de 1/5, în semestrul al II-lea al anului 2020, acesta funcționa numai cu 20 de beneficiari, situație care s-a menținut și în luna martie a anului 2021. În aceste circumstanțe raportul angajat/beneficiari a fost de 1/2,22;

– în perioada 2019-2020, ponderea cheltuielilor cu salariile în total cheltuieli a crescut semnificativ de la 75,82% în anul 2019, la 89,95% din total cheltuieli în anul 2020, acestea ajungând la suma de 533.440 lei;

– structura de personal cuprindea șase funcții publice de execuție, situație care încalcă prevederile art.125 din Legea 292/2011 – Legea Asistenței Sociale și art. 370 din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, cu ocazia inspecției în teren din data de 16.02.2021, pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate care stau la baza acreditării serviciului social – Centru de zi Petrești, a hotărât, în raportul de monitorizare nr. 08/16.02.2021, menținerea licenței de funcționare a Centrului de Zi Petrești numai până la data expirării licenței anterioare seria LF nr. 000573, adică până la data de 20.03.2021. După data de 20.03.2021, serviciul social Centrul de Zi Petrești nu a mai putut funcționa legal nemaiavând licență de funcționare.

 

Cauza care a dus la aceste aspecte negative rezidă din neîndeplinirea atribuțiilor delegate de către primarul municipiului Sebeș domnului viceprimar Bogdan Adrian, control intern insuficient și neimplicarea domnului Bogdan Adrian în activitatea de îndrumare, coordonare și supraveghere a activității Direcției de Asistență Socială Sebeș. Printre consecințe s-au înregistrat: o structură de personal supradimensionată comparativ cu numărul de beneficiari, cheltuieli salariale și de funcționare crescute și imposibilitatea obținerii unei noi licențe de funcționare a Centrului de Zi Petrești.

  1. Raportul anual al aleșilor locali reprezintă principalul instrument de informare al modului de gestionare a problemelor localității, al modului în care autoritățile soluționează problemele administrației publice locale.

Raportul anual al viceprimarului este o obligație legală prevăzută de art. 225 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dar și o datorie morală prin care se aduce la cunoștința cetățenilor activitatea desfășurată de către administrația publică locală.

Pentru anul 2020, în calitatea sa de viceprimar, domnul Bogdan Adrian nu și-a îndeplinit această obligație legală, neprezentând un raport anual de activitate pentru funcția de viceprimar, prin care să prezinte activitatea desfășurată prin prisma atribuțiilor care i-au fost delegate în virtutea prevederilor Codului administrativ, limitându-se la un raport lapidar care se referă exclusiv la activitatea de consilier local a domnului Bogdan Adrian (acest raport cuprinde inexactități cum ar fi, de exemplu, programul de audiențe pe care susține că l-a efectuat deși condițiile de pandemie nu au permis acest lucru și nu există nici un registru doveditor în acest sens).

  1. Domnul Bogdan Adrian nu și-a îndeplinit obligația legală de a anunța la începutul ședințelor Consiliului Local al Municipiului Sebeș interesul personal pe care îl avea la adoptarea hotărârilor referitoare la bugetul, organizarea, statul de funcții, retribuirea salariaților Ocolului Silvic Sebeș R.A., instituție în cadrul căreia activează ca angajat un membru al familiei sale, în fapt soția domnului Bogdan Adrian, doamna Bogdan Loredana. Această conduită reprezintă abatere de la respectarea regimului legal în ceea ce privește exercitarea funcției, potrivit art. 228 alin (2), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 (Codul Administrativ) cu modificările și completările ulterioare.

Cu toate acestea, domnul Bogdan Adrian a nesocotit prevederile legale, a luat parte activ, exprimându-și votul pentru adoptarea următoarelor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sebeș :

-HCL nr.127/2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2021, la Ocolul Silvic Sebeș R.A., adoptată în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 21.04.2021;

-HCL nr.151/2021 privind aprobarea situațiilor financiare la Ocolul Silvic Sebeș R.A. pe anul 2020, adoptată în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 27.05.2021.IMG-20210421-WA0003

Nici un comentariu